Xerador de prezos da construción.

Xerador de Prezos.

España

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

En castellano

En català

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Em português

En français

Obra nova » Rehabilitación
Tipo de obra
0 Actuacións previas
D Demolicións
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
G Xestión de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde
Xerador de prezos da construción. España. CYPE Ingenieros, S.A.
El Generador de precios es el camino más directo para llegar al coste real de su proyecto, ya que permite la obtención de costes de construcción ajustados al mercado. Además, facilita la elaboración de una documentación de calidad (completa, consistente y con información técnica vinculada a cada unidad de obra), útil para las distintas fases del ciclo de vida del edificio (estudios previos, anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, dirección y ejecución de la obra, uso y mantenimiento, deconstrucción y reciclado final). Incluye productos de fabricantes y productos genéricos.

A diferencia de outros bancos de prezos, o xerador de prezos da construcción de CYPE Ingenieros ten en conta as características concretas de cada obra para xerar prezos específicos para o proxecto que estase a presupuestar.

Cambiar as características da obra. Cambiar as características da obra.


Se desexa consultar o banco de prezos e poder modificar para unha obra as diferentes características e tipoloxías pode facelo suscribíndose gratuítamente aquí. Desta forma, poderá descargar a versión en CD ou ben acceder á parte privada do Xerador de Prezos, onde poderá almacenar e xestionar as características particulares das súas obras.

As características da obra de referencia para a cual publicáronse os prezos unitarios, tanto de materiais coma de man de obra e de maquinaria e os rendimentos da man de obra na versión de Internet son as seguintes:

-

 

Superficie total construida : 2.200,00 m²

-

 

Superficie da planta tipo : 500,00 m²

-

 

Número de plantas sobre rasante : 6

-

 

Número de plantas baixo rasante : 1

-

 

Accesibilidade : Boa

-

 

Topografía : Desniveis mínimos

-

 

Mercado : Crecimento sostido (normal)

-

 

Situación : Entre medianeiras

-

 

Tipo de vivenda : Plurifamiliares

-

 

Distancia a vertedoiro autorizado : 50,00 km

-

 

Xeometría da planta :

www
Pechar Pechar
España En castellano
Cataluña En català
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Pechar Pechar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço em Brazil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Pechar Pechar
Francia Prix en France
Marruecos Prix en Maroc
Argelia Prix en Algérie